ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН КАДАСТРЛЫҚ БАҒАЛАУДЫ АЙҚЫНДАУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Авторы

  • Н.Х. Утегалиева ЗКАТУ имени Жангир хана
  • Ж.Б. Тасанова ЗКАТУ

DOI:

https://doi.org/10.52578/2305-9397-2021-1-4-135-141%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20

Ключевые слова:

жерді бағалау, базалық мөлшерлемелер, меншік объектісі, жер қоры, жер ресурстары, жылжымайтын мүліктің жер нарығы

Аннотация

Мақалада ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлердің кадастрлық құнын анықтау әдістемесін құқықтық қамтамасыз етудің өзекті мәселелері қаралды. Батыс Қазақстан облысы аумағындағы жер қорының, жер ресурстарының жай-күйі мен пайдаланылуы туралы мәліметтер талданды. Жер учаскелерінің кадастрлық құнын өзектендіру оның өнеркәсіптің барлық салаларын, өндірістік емес сала объектілерін және ауыл шаруашылығы өндірісін орналастырудың кеңістіктік базасы ретіндегі қоғамдағы ерекше рөліне байланысты. Салық салу құралы ретінде қаланың жер учаскелерінің кадастрлық құнына талдау жасалады. Жер қатынастарын реттеу, жер кадастрын жүргізу, сондай-ақ базалық ставкалар, оларға түзету коэффициенттерін қолдану бойынша құқықтық негіздер қарастырылды. Жер ресурстарын кадастрлық бағалаудың қабылданған нормативтік құқықтық актілеріне талдау жүргізілді, осы салада қалыптасқан проблемаларды анықталды. Белгілі бір санаттағы жер қорының барлық ресурстары мемлекеттік кадастрлық бағалау объектілері болып табылады. Кадастрлық құн мемлекеттік және жеке меншіктегі әртүрлі мақсаттағы жер учаскелері үшін жалдау ақысын анықтау үшін қажет, сонымен қатар жерді сатып алу бағасын және сауда-саттықта қажет құнды анықтау үшін қолданылады.

Библиографические ссылки

Сейфуллин, Ж.Т. Земельный кадастр: автоматизированные технологии кадастровых работ: учеб. пос. / Г.Ж. Сейтхамзина, Г.Н. Нюсупова. – Алматы : КазНУ им. аль-Фараби, 2011. – 112 с.

2019-2020 жылдарға арналған ҚР жай-күйі және оны пайдалану туралы жиынтық талдамалық есеп [Электрондық ресурс] / Жер ресурстарын басқару комитеті. - Нұрсұлтан, 2020. – 254б. - Кіру режимі: http://cawater-info.net/bk/land_law/files/kz-land2019.pdf

Оценка стоимости земельных участков: учеб. пос. / под. ред. В.И. Петрова, М.А. Федотовой. – 2 изд., перераб. – М. : КНОРУС, 2008. – 224 с.

Спектр, М.Д. Оценка использования земельных ресурсов: учеб. пос. / М.Д. Спектр. – Астана : Фолиант, 2016. – 300 с.

«Қазақстанның ауыл, орман және балық шаруашылығы 2019-2021» Қазақстан Республикасының статистикалық деректері [Электрондық ресурс] / Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі. - Кіру режимі: http://www.stat.gov.kz

«Жер учаскелері жеке меншікке берілген кезде, мемлекет немесе мемлекеттік жер пайдаланушылар жалға берген кезде олар үшін төлемақының базалық ставкаларын, сондай-ақ жер учаскелерін жалдау құқығын сатқаны үшін төлемақының мөлшерін белгілеу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2003 жылғы 22 тамыздағы №890 қаулысы // нормативтік актілер жинағы. – Астана: Заңгер, 2018. – Б. 6-12.

Қазақстанның жер ресурстарының жай-күйі [Электрондық ресурс] / қоршаған ортаның жай-күйі туралы және табиғи ресурстарды пайдалану туралы Ұлттық баяндама. - Кіру режимі: http://newecodoklad.ecogosfond.kz/2016/zemlya/

Қазақстан Республикасының Жер кодексі [Электрондық ресурс]. - Алматы: Заңгер, 2018. - Кіру режимі: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33479343

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Қазақстан Республикасының Кодексі (Салық кодексі) [Электрондық ресурс]. - Кіру режимі: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637

Смирнова, Ж.В. Кадастровые проблемы и пути их решения [Электронный ресурс] / Ж.В. Смирнова // Материалы Национальной научной конференции. – 2020. – №4. – С.22-26. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kadastrovye-problemy-i-puti-ih-resheniya

Кузнецов, М.С. Эрозия и охрана почв: Учебник для вузов. 3-е изд., испр. и доп. / М.С. Кузнецов, Г.П. Глазунов. – Москва : Издательство Юрайт, 2019. - 387 с.

«Ecosphere» журналының сайты [Электрондық ресурс]: - Кіру режимі: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.2650

Мемлекеттік меншіктегі жер учаскелерін немесе тұрақты жер пайдалану құқықтарын сатып алу-сату Тәртібін бекіту туралы "ҚР Үкіметінің 10.12.2011 ж. № 1511 Қаулысы // нормативтік актілер жинағы. – Астана: Заңгер, 2018. – 105с.

Оценка недвижимости : учеб.пос. / под ред. А. Г.Грязновой, М. А. Федотовой. - М. : Финансы и статистика, 2007. - 496 с.

Варламов, А.А. Земельный кадастр. Управление земельными ресурсами: учебное пособие: в 4-х т. Т.2 / А.А. Варламов, С.А. Гальченко. - М. : Колос, 2014. – 350 с.

Спектр, М.Д. Земельная реформа и стратегия развития аула (села) и сельской местности / М.Д. Спектр // Земельные ресурсы Казахстана. – 2012. – №2. – С. 20-23.

«Агробизнес» журналының сайты [Электрондық ресурс]: - Кіру режимі: https://www.agbz.ru/articles/budushchee-pastbishch/

«Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерді ұтымды пайдалану қағидаларын бекіту және Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің кейбір бұйрықтарына өзгерістер мен толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2020 жылғы 17 қаңтардағы № 7 бұйрығы / [Электрондық ресурс]. - Кіру режимі: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36180912#pos=2;-111

«Қазақстан Республикасындағы бағалау қызметі туралы» Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 30 қарашадағы № 109-II Заңы / [Электрондық ресурс]. - Кіру режимі: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020914

Оценка недвижимости: учеб. пос. для вузов / под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. - 2 изд. - М.: Финансы и статистика, 2008. - 560 с.

ADEBIETTER TIZIMI

Sejfullin, Zh.T. Zemel'nyj kadastr: avtomatizirovannye tehnologii kadastrovyh rabot: ucheb. pos. / G.Zh. Sejthamzina, G.N. Njusupova. – Almaty : KazNU im. al'-Farabi, 2011. – 112 s.

Svodnyj analiticheskij otchet o sostojanii i ispol'zovanii RK za 2019-2020 gody [Jelektronnyj resurs] / Komitet po upravleniju zemel'nymi resursami. – Nursultan, 2020. – 254s. – Rezhim dostupa: http://cawater-info.net/bk/land_law/files/kz-land2019.pdf

Ocenka stoimosti zemel'nyh uchastkov: ucheb. pos. / pod. red. V.I. Petrova, M.A. Fedotovoj. – 2 izd., pererab. – M. : KNORUS, 2008. – 224 s.

Spektr, M.D. Ocenka ispol'zovanija zemel'nyh resursov: ucheb. pos. / M.D. Spektr. – Astana : Foliant, 2016. – 300 s.

Statisticheskie dannye Respubliki Kazahstan «Sel'skoe, lesnoe i rybnoe hozjajstvo Kazahstana 2019-2021» [Jelektronnyj resurs] / Statisticheskoe agentstvo Respubliki Kazahstan. – Rezhim dostupa: http://www.stat.gov.kz

Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Kazahstan ot 22 avgusta 2003 goda №890 «Ob ustanovlenii bazovyh stavok platy za zemel'nye uchastki pri ih predostavlenii v chastnuju sobstvennost', pri sdache gosudarstvom ili gosudarstvennymi zemlepol'zovateljami v arendu, a takzhe razmera platy za prodazhu prava arendy zemel'nyh uchastkov» // Sbornik normativnyh aktov. – Astana : Jurist, 2018. – S. 6-12.

Sostojanie zemel'nyh resursov Kazahstana [Jelektronnyj resurs] / Nacional'nyj doklad o sostojanii okruzhajushhej sredy i ob ispol'zovanii prirodnyh resursov. - Rezhim dostupa: http://newecodoklad.ecogosfond.kz/2016/zemlya/

Zemel'nyj kodeks Respubliki Kazahstan [Jelektronnyj resurs]. - Almaty : Jurist, 2018. – Rezhim dostupa: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=33479343

Kodeks Respubliki Kazahstan «O nalogah i drugih objazatel'nyh platezhah v bjudzhet» (Nalogovyj kodeks) [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36148637

Smirnova, Zh.V. Kadastrovye problemy i puti ih reshenija [Jelektronnyj resurs] / Zh.V. Smirnova // Materialy Nacional'noj nauchnoj konferencii. – 2020. – №4. – S.22-26. – Rezhim dostupa: https://cyberleninka.ru/article/n/kadastrovye-problemy-i-puti-ih-resheniya

Kuznecov, M.S. Jerozija i ohrana pochv: Uchebnik dlja vuzov. 3-e izd., ispr. i dop. / M.S. Kuznecov, G.P. Glazunov. – Moskva : Izdatel'stvo Jurajt, 2019. - 387 s.

Sajt zhurnala «Ecosphere» [Jelektronnyj resurs]: - Rezhim dostupa: https://esajournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ecs2.2650

Postanovlenie Pravitel'stva RK ot 10.12.2011g. № 1511 «Ob utverzhdenii Porjadka kupli-prodazhi nahodjashhihsja v gosudarstvennoj sobstvennosti zemel'nyh uchastkov ili prava postojannogo zemlepol'zovanii // Sbornik normativnyh aktov. – Astana : Jurist, 2018. – 105s.

Ocenka nedvizhimosti : ucheb.pos. / pod red. A. G.Grjaznovoj, M. A. Fedotovoj. - M. : Finansy i statistika, 2007. - 496 s.

Varlamov, A.A. Zemel'nyj kadastr. Upravlenie zemel'nymi resursami: uchebnoe posobie: v 4-h t. T.2 / A.A. Varlamov, S.A. Gal'chenko. - M. : Kolos, 2014. – 350 s.

Spektr, M.D. Zemel'naja reforma i strategija razvitija aula (sela) i sel'skoj mestnosti / M.D. Spektr // Zemel'nye resursy Kazahstana. – 2012. – №2. – S. 20-23.

Sajt zhurnala «Agrobiznes» [Jelektronnyj resurs]: - Rezhim dostupa: https://www.agbz.ru/articles/budushchee-pastbishch/

Prikaz Ministra sel'skogo hozjajstva Respubliki Kazahstan ot 17 janvarja 2020 goda № 7 «Ob utverzhdenii Pravil racional'nogo ispol'zovanija zemel' sel'skohozjajstvennogo naznachenija i vnesenii izmenenij i dopolnenija v nekotorye prikazy Ministra sel'skogo hozjajstva Respubliki Kazahstan» / [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=36180912#pos=2;-111

Zakon Respubliki Kazahstan ot 30 nojabrja 2000 goda № 109-II «Ob ocenochnoj dejatel'nosti v Respublike Kazahstan» / [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1020914

Ocenka nedvizhimosti: ucheb. pos. dlja vuzov / pod red. A.G. Grjaznovoj, M.A. Fedotovoj. - 2 izd. - M.: Finansy i statistika, 2008. - 560 s.

Загрузки

Опубликован

2021-12-25

Как цитировать

[1]
Н. Утегалиева и Ж. Тасанова, «ЖЕР УЧАСКЕЛЕРІН КАДАСТРЛЫҚ БАҒАЛАУДЫ АЙҚЫНДАУДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ НЕГІЗДЕРІ », gbj, т. 1, вып. 4 (65), сс. 135–141, дек. 2021.

Выпуск

Раздел

Сельскохозяйственные Науки